Gminna ewidencja zabytków (GEZ) to wykaz zabytków nieruchomych znajdujących się na terenie gminy. Gminna ewidencja zabytków nie jest dokumentem zamkniętym, winna być uzupełniana i weryfikowana, a prowadzi się ją w formie zbioru kart adresowych zabytków nieruchomych. Gminna Ewidencja zabytków pryjęta została Zarzadzeniem nr 0050.2.2017 Wójta Gminy Radwanice z dnia 5 stycznia 2017 r.

Gminna ewidencję zabytków tworzą

 • zabytki nieruchome wpisane do rejestru,
 • inne zabytki nieruchome znajdujące się w wojewódzkiej  ewidencji zabytków
 • inne zabytki nieruchome (wyznaczone przez wójta) w porozumieniu z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków.

Ewidencja gminna winna podlegać okresowej aktualizacji, polegającej między innymi na wykreśleniu z ewidencji obiektów nieistniejących oraz gruntownie przebudowanych (zmiana bryły budynku, układu i wielkości otworów okiennych etc), w oparciu o dane dostarczone od Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków uzupełnianiu o zmiany stanu prawnego - wpis obiektu do rejestru zabytków, nowe ustalenia naukowe itp.

Ewidencja gminna  zawiera 144 karty architektury i budownictwa, w tym:

 • 115 ujętych w wojewódzkiej  ewidencji zabytków,
 • 27 wpisanych do rejestru zabytków
 • 2 powołane dodatkowo w Jakubowie karty architektoniczne (Dzwonnica i  Mur przykościelny w Jakubowie)

oraz  73 karty:

 • 64 karty archeologiczne,
 • 2 karty ochrony archeologicznej „OW”, (Kłębanowice, Sieroszowice),
 • 7 kart zabytkowych układów ruralistycznych wsi.

Karty sporządzone są w formie wydruków z dokumentacją fotograficzną (skatalogowane) zgodnie ze wzorem określonym w rozporządzeniu.

Niewątpliwie obiekty o największym znaczeniu dla Gminy Radwanice figurują   w rejestrze zabytków. Na terenie Gminy Radwanice znajduje się 29 obiektów wpisanych do rejestru zabytków nieruchomych województwa dolnośląskiego. Zabytki wpisane w rejestrze charakteryzują się dużą różnorodnością pod względem funkcji. Największą grupę zabytków wpisanych do rejestru stanowią kościoły, plebanie, cmentarze, parki oraz budynki mieszkalne, jak i inne pojedyncze obiekty, które obecnie pełnią funkcje mieszkalne.

Najwięcej obowiązków prawnych spoczywa na właścicielach i użytkownikach obiektów wpisanych do rejestru zabytków, będącego szczególną formą ochrony prawnej. Rejestr zabytków jest prowadzony dla każdego województwa przez właściwego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków jako stale aktualizowany, jawny wykaz otwarty. Rejestr prowadzony jest w postaci znormalizowanych ksiąg z podziałem na trzy kategorie:

 • Księga A - dla zabytków nieruchomych,
 • Księga B - dla zabytków ruchomych,
 • Księga C - dla zabytków archeologicznych

Właściciele nieruchomości mają możliwość sprawdzenia, czy ich nieruchomość jest włączona do GEZ. Ujęcie obiektu w Gminnej ewidencji zabytków rodzi określone skutki prawne.  Dla obszarów i obiektów ujętych w GEZ uzgodnienia z wojewódzkim konserwatorem zabytków wymaga:

 • Wydania decyzji o  ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o raz wydanie decyzji o warunkach zabudowy (art.53 ust.4. pkt.2 oraz art.60. ust.1  Ustawy opizp z 27 marca 2003r.)
 • Wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę lub rozbiórkę obiektu budowlanego (art.39. ust.3 Ustawy z 7 lipca 1994 r. –Prawa budowlane).


Pliki do pobrania

Gminna Ewidencja Zabytków Gminy Radwanice

Gminna Ewidencja Zabytków Gminy Radwanice - zabytki archeologiczne ujęte w Wojewódzkiej Ewidencji Zabytków, rejestrze zabytków, ruralistyczne układy wsi oraz strefy "OW" ochrony archeologicznej

Karty Archeologiczne 

Karty Architektoniczne 

Karty Architektoniczne

Karty Architektoniczne