Strategia Rozwoju Gminy Radwanice na lata 2024-2030

Strategia rozwoju gminy traktowana jest jako najważniejszy dokument samorządu lokalnego, zawierający wytyczne do tworzenia dokumentów wdrożeniowych
i planowania przestrzennego. Strategia ma za zadanie diagnozować najważniejsze uwarunkowania i potrzeby rozwojowe, a także potencjał gminy. W strategii określa się wizję i misję, a także cele i kierunki oraz działania i metody do ich wdrażania w perspektywie najbliższych lat.

Za podstawowe role strategii rozwoju należy uznać: kierunkowanie rozwoju gminy i zabezpieczanie jego ciągłości, pozyskiwanie środków zewnętrznych oraz integrację lokalnej wspólnoty wokół procesu powstawania i realizowania strategii.

Prace nad Strategią Rozwoju Gminy Radwanice na lata 2024-2030 rozpoczęły się w maju 2023 r., a ich pierwszym etapem było przygotowanie diagnozy strategicznej gminy, obejmującej trzy wymiary: społeczny, gospodarczy i przestrzenny. Diagnoza powstała w oparciu o ogólnodostępne dane statystyczne,
a także inne dokumenty strategiczne Gminy Radwanice (w tym raporty o stanie gminy).  Zadaniem diagnozy jest zgromadzenie danych na temat gminy i jej otoczenia, a następnie ich analiza. Diagnoza identyfikuje najważniejsze wewnętrzne i zewnętrzne uwarunkowania rozwoju gminy, nazywa główne szanse i bariery oraz określa potencjały gminy w nawiązaniu do dostępnych zasobów. Diagnoza Strategiczna Gminy Radwanice stanowi osobne opracowanie, które udostępniono podobnie jak strategię na stronie internetowej oraz w Biuletynie Informacyjnym Urzędu Gminy w Radwanicach.

Strategia Rozwoju Gminy Radwanice na lata 2024-2030 powstawała z uwzględnieniem partycypacji społecznej. Już na samym początku prac nad tworzeniem strategii przeprowadzono warsztaty z udziałem lokalnej społeczności, w ramach których dokonano analizy mocnych i słabych stron oraz szans i zagrożeń dla gminy. Ponadto uczestnicy warsztatów przedstawili swoje potrzeby i problemy, a następnie zaproponowali przedsięwzięcia, które gmina powinna zrealizować
w najbliższych latach. Wypracowane podczas warsztatów wyniki uwzględniono, podobnie jak wnioski z diagnozy, w strategii.

W kolejnym etapie projekt strategii został poddany konsultacjom społecznym, w ramach których udostępniono dokument w postaci elektronicznej na stronie internetowej oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Radwanicach, a także wyłożono w formie papierowej w siedzibie urzędu. Zainteresowane osoby miały możliwość składania uwag w formie pisemnej w dniach od 15 maja 2024 r. do 19 czerwca 2024 r. Ponadto w dniu 5 czerwca zorganizowano otwarte spotkanie konsultacyjne z mieszkańcami. Propozycje i uwagi złożone podczas konsultacji zostały rozpatrzone i w przypadku, gdy zostały uznane za zasadne dodano je do strategii rozwoju. Raport z konsultacji podany zostanie do informacji publicznej w terminie do 30 dni od zakończenia procesu, tj. najpóźniej dnia
19 lipca 2024 r.

W strategii rozwoju na kolejne lata wyznaczono cele strategiczne rozwoju, kierunki działań podejmowanych dla osiągnięcia celów strategicznych, a także oczekiwane rezultaty planowanych działań oraz wskaźniki ich osiągnięcia. W sformułowaniu celów pomogła analiza SWOT, która zawiera mocne i słabe strony gminy, a także szanse i zagrożenia. Cele strategiczne przygotowano takżew oparciu o wnioski z diagnozy oraz z ujęciem ewaluacji ex ante.

Nowością w obecnie obowiązującej strategii jest model struktury funkcjonalno-przestrzennej wraz z ustaleniami i rekomendacjami w zakresie kształtowania
i prowadzenia polityki przestrzennej w gminie. Model stanowi graficzne odzwierciedlenie treści strategii, przedstawiające przestrzeń gminy i kierunki planowanych działań w uproszczonej formie. Ustalenia i rekomendacje w zakresie kształtowania i prowadzenia polityki przestrzennej w gminie, to natomiast nic innego jak przedstawienie w formie narracyjnej założeń ogólnych struktury funkcjonalno-przestrzennej gminy.

Kolejna nowość to obszary strategicznej interwencji (OSI), których wskazywanie na poziomie gminnym jest fakultatywne. Jednak z uwagi na to, że na terenie Gminy Radwanice istnieje wiele terenów o szczególnej specyfice i problemach, podjęto decyzję o wskazaniu OSI wraz z określeniem zakresu planowanych działań na tych terenach. OSI to tereny, do których adresuje się politykę rozwoju, ukierunkowaną na wywoływanie określonych zmian, czyli krótko mówiąc takie, które potencjalnie można wykorzystać do rozwoju gminy. W strategii rozwoju Gminy Radwanice wyodrębniono trzy obszary strategicznej interwencji:
1) tereny budownictwa użyteczności publicznej,
2) tereny zabudowy mieszkaniowej,
3) tereny przemysłowe.

Na koniec warto wspomnieć też o tym, że o skuteczności wdrażania strategii decyduje w dużej mierze monitoring, ewaluacja i aktualizacja strategii.
Monitoring prowadzi się w celu zapewnienia efektywności realizacji strategii, ewaluacja ma na celu podnoszenie jakości działań, a na podstawie tych dwóch należy podejmować decyzję o ewentualnych uzupełnieniach lub modyfikacjach strategii.

Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem Strategii Rozwoju Gminy Radwanice na lata 2024-2030. Tymczasem… zabieramy się za realizację wyznaczonych
przy Państwa pomocy działań zaplanowanych na kolejne lata.

Pliki do pobrania:

Strategia Rozwoju Gminy Radwanice na lata 2024-2030

Uchwała.III.17.2024-06-20

Diagnoza strategiczna