Rada Gminy to organ stanowiący i kontrolny gminy. Do jej właściwości należą wszystkie sprawy pozostające w zakresie działania gminy, o ile ustawy nie stanowią inaczej.

Radni Gminy Radwanice kadencji 2024-2029 wybrani zostali w wyborach samorządowych w jednomandatowych okręgach wyborczych. W skład Rady Gminy Radwanice wchodzi 15 radnych.

Uroczyste ślubowanie radnych odbyło się podczas Inauguracyjnej Sesji Rady Gminy Nr I/2024 w dniu 07.05.2024 r.

Do Rady Gminy należy min.:

 1. uchwalanie statutu gminy
 2. uchwalanie budżetu gminy, rozpatrywaniem sprawozdań z wykonania budżetu oraz podejmowanie uchwał w sprawie udzielenia lub nieudzielania absolutorium z tego tytułu
 3. uchwalanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego
 4. uchwalanie programów gospodarczych
 5. ustalanie zakresu działania jednostek pomocniczych, zasad przekazywania im składników mienia do korzystania oraz zasad przekazywania środków budżetowych na realizację zadań przez te jednostki
 6. podejmowanie uchwał w sprawach podatków i opłat w granicach określonych w odrębnych ustawach
 7. podejmowanie uchwał w sprawach majątkowych gminy
 8. podejmowanie uchwał w sprawach współdziałania z innymi gminami oraz wydzielanie na ten cel odpowiedniego majątku
 9. podejmowanie uchwał w sprawach współpracy ze społecznościami lokalnymi i regionalnymi
 10. podejmowanie uchwał w sprawach herbu gminy, nazw ulic i placów będących drogami publicznymi lub nazw dróg wewnętrznych
 11. podejmowanie uchwał w sprawie zasad udzielania stypendiów dla uczniów i studentów
 12. stanowienie w innych sprawach zastrzeżonych ustawami do kompetencji rady gminy.

Rada ze swojego grona może powoływać stałe i doraźne komisje do określonych zadań, ustalając przedmiot działania oraz skład osobowy.

Rada Gminy Radwanice powołała:

 • Komisję Zadań Społecznych,
 • Komisję Budżetowo-Gospodarczą,
 • Komisję Rewizyjną
 • Komisję ds. Skarg i Wniosków