Spółka Wodna tworzona jest w celu zaspokajania niektórych potrzeb w zakresie gospodarowania wodami. Zajmuje się min. prowadzeniem racjonalnej gospodarki wodnej na terenach zmeliorowanych oraz utrzymaniem i eksploatacją urządzeń melioracji wodnych tj. czyszczeniem i utrzymaniem rowów, drenaży i rzek.

Zgodnie z Ustawą Prawo Wodne właściciel nieruchomości w skład której wchodzą rowy jest obowiązany do ich utrzymania. W przypadku członków Spółki Wodnej obowiązek ten przechodzi na Spółkę.

Na swoją działalność Spółka pozyskuje środki finansowe ze składek członkowskich, wsparcia Urzędu Gminy oraz z środków zewnętrznych tj. subwencje. W roku bieżącym wszystkich członków obowiązuje stawka w wysokości 8 zł za ha fizyczny posiadanych gruntów rocznie. Stawka członkowska ustalana jest każdego roku przez członków Spółki podczas Walnego Zgromadzenia.

Gminną Spółkę Wodną reprezentuje Zarząd. Członkami Zarządu wybranymi podczas Walnego Zgromadzenia GSW w dniu 26.04.2021 r. na okres 5 lat zostali

  • Przewodniczący – Rafał Sip,
  • Zastępca – Stefan Barylik,
  • Członek – Jolanta Woś

Komisja RewizyjnejGSW 

  • Ryszard Bryś,
  • Mieczysław Dąbrowski,
  • Władysław Mamzer

Kontakt

Gminna Spóła Wodna w Radwanicach
ul. Przemysłowa 17
59-160 Radwanice

Osoba do kontaktu w zakresie GSW

Rafał Sip
tel. 76-759-20-37 e-mail. rafal.sip@radwanice.pl


Sprawozdania z wykonania prac w ramach GSW

Gminna Spółka Wodna w Radwanicach, w roku 2018 otrzymała dotacje na utrzymanie cieków wodnych w wysokości 93.143 zł. Na tę kwotę złożyły się: dotacja od Starosty Polkowic w kwocie 10 000,00 zł, dotacja od Marszałka Województwa Dolnośląskiego w kwocie 25 000,00 zł oraz dotacja od Wojewody Dolnośląskiego w kwocie 58 143,00 zł. Ostatnia z wymienionych kwot jest niższa niż w poprzednim roku z uwagi na zmniejszoną punktację wynikającą z mniejszego wskaźnika opłacania składek przez członków spółki.  Dodając składki członków spółki w kwocie około 4 000,00 zł dysponowaliśmy kwotą ponad 97.000 tys. zł, z czegobezpośrednio na roboty melioracyjne wydano 96 136,71 zł. Wykonano konserwację 19 rowów o łącznej długości 7565 mb, na terenie obrębów: Radwanice, Pudło, Lipin, Przesieczna, Łagoszów Wielki, Kłębanowice, Nowa Kuźnia, Buczyna. Dodatkowo ze środków Gminy Radwanice wykonano konserwację odcinka rowu melioracyjnego w m. Nowa Kuźnia przy drodze powiatowej.

Gminna Spółka Wodna w Radwanicach otrzymała dotacje na utrzymanie cieków wodnych w rekordowej wysokości 115.000 zł. Na tę kwotę złożyły się: Dotacja od Starosty Polkowic w kwocie 10.000 zł, dotacja od Marszałka Województwa Dolnośląskiego w kwocie 25.000 zł oraz dotacja od Wojewody Dolnośląskiego w kwocie 80.000 zł. Dodając składki członków spółki w kwocie około 6000 zł dysponowaliśmy kwotą ponad 120 tys, zł.

Wykonano konserwację 25 rowów o łącznej długości 10,5 km, na terenie obrębów Radwanice, Lipin, Przesieczna, Łagoszów Wielki, Kłębanowice, Sieroszowice, Buczyna, Nowa Kuźnia.
Dodatkowo ze środków Gminy Radwanice wykonano konserwację rowów melioracyjnych w m. Sieroszowice, Byczyna – przy stacji uzdatniania wody, Radwanice – Przy Zabytkowym Parku, Drożyna, wraz z przebudową przepustów. Wykonano również odmulenia stawu w miejscowości Buczyna. Prace wykonano na łączną kwotę 32.000 zł.
 

Gminna Spółka Wodna w Radwanicach zakończyła wykonywanie konserwacji urządzeń melioracji wodnych, szczegółowo zaplanowanych na rok 2015. Wykonano pełną konserwację sprzętem mechanicznym ok. 9,5 km bieżących rowów melioracyjnych. Ponadto dokonano czyszczenia wielu przepustów na ciekach wodnych. Łącznie dokonano konserwacji 25 rowów melioracyjnych położonych w takich obrębach jak: Nowa Kuźnia, Buczyna, Sieroszowice, Łagoszów Wielki, Radwanice, Pudło i Lipin.

Wartość prac wyniosła prawie 100 tys. zł. Środki pieniężne na ten cel pochodziły z różnych źródeł. Pozyskano je w formie dotacji celowych 69.400 zł, w tym od Wojewody Dolnośląskiego 34.400 zł, z Urzędu Marszałkowskiego 25.000 zł i od Starosty Polkowickiego 10.000 zł. Pozostałe środki pochodziły z budżetu gminy Radwanice (ok. 13 tys. zł) i środków własnych oraz świadczeń rzeczowych członków gminnej spółki wodnej (ok. 16 tys. zł).

Ponadto w roku bieżącym wykonano konserwację 9 kanałów oraz oczyszczenie koryta rzeki Szprotawa na terenie naszej gminy.