Urząd gminy – jednostka organizacyjna gmin, której przedmiotem działalności jest realizacja uchwał rady gminy i zadań gminy określonych przepisami prawa. W skład urzędu wchodzą samodzielne komórki organizacyjne a strukturę organizacyjną i zasady funkcjonowania urzędu określa regulamin nadany przez wójta, w drodze zarządzenia.

Urząd Gminy w Radwanicach podzielony został na cztery komórki organizacyjne – referaty (obywatelski, organizacyjny, finansowy i gospodarczy), poprzez które realizuje zadania własne i zlecone.

Siedziba Urzędu Gminy Radwanice znajduje się przy ul. Przemysłowej 17. Kierownikiem urzędu jest Wójt.

Urząd Gminy wykonuje zadania z zakresu administracji

  • Dba: o ład przestrzenny, gospodarkę nieruchomościami, ochronę środowiska oraz gospodarkę wodną.
  • Zarządza: gminnymi drogami, ulicami, mostami, organizacją ruchu drogowego, wodociągami, zaopatrzeniem w wodę i kanalizacją.
  • Zajmuje się: planowaniem przestrzennym, usuwaniem i oczyszczaniem ścieków komunalnych, utrzymaniem czystości i porządku, utrzymaniem urządzeń sanitarnych, wysypisk i unieszkodliwiania odpadów komunalnych, zaopatrzeniem w energię elektryczną, cieplną i gaz, lokalnym transportem zbiorowym, ochroną zdrowia, opieką socjalną i pomocą społeczną, edukacją publiczną, kulturą, zabytkami, kulturą fizyczną i turystyką, utrzymaniem terenów zielonych, rekreacyjnych i urządzeń sportowych, cmentarzami gminnymi, porządkiem publicznym i bezpieczeństwem obywateli (ochroną przeciwpożarową i przeciwpowodziową, w tym wyposażaniem i utrzymaniem gminnego magazynu przeciwpowodziowego), utrzymaniem gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz obiektów administracyjnych, promocją gminy, współpracą z innymi jednostkami organizacjami i pozarządowymi.