Jednostki organizacyjne Gminy to jednostki utworzone do realizacji zadań gminy, których celem jest zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty samorządowej, tworzenie warunków do racjonalnego i harmonijnego rozwoju gminy oraz warunków pełnego uczestnictwa mieszkańców w życiu wspólnoty.