Gminny Program Opieki nad Zabytkami jest elementem polityki samorządowej w części dotyczącej zabytków na terenie gminy. Odnosi się bowiem zarówno do jej zasobów własnych, jak i tych, które stanowią własność innych podmiotów.

Gminny Program Opieki nad Zabytkami dla Gminy Radwanice na lata 2020-2023 sporządzony został w oparciu o gminną ewidencję zabytków i uzyskaniu pozytywnej opinii Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. Przyjęty Uchwałą Nr XIX/139/20 Rady Gminy w Radwanicach z dnia 27 sierpnia 2020 r. i podany do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego dnia 4 września 2020 r. poz. 4961.

Program jest opracowywany raz na cztery lata, co dwa lata Wójt sporządza sprawozdanie z jego realizacji, które przedkłada Radzie Gminy.

Pliki do pobrania

Gminny Program Opieki nad Zabytkami