Stawki podatkowe podatku od nieruchomości na 2024 r. (Uchwała Nr LVIII/412/23 z dn. 23 listopada 2023 r.) kształtują się następująco:

OD GRUNTÓW:

1)  związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków - 1,34 zł od 1 m2 powierzchni,

2)   pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi płynącymi jezior i zbiorników sztucznych -6,66 od 1 ha powierzchni,

3)     pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego -0,71 od 1 m2 powierzchni,

4)     niezabudowanych objętych obszarem rewitalizacji, o którym mowa w ustawie z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji i położonych na terenach, dla których miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przewiduje przeznaczenie pod zabudowę mieszkaniową, usługową albo zabudowę o przeznaczeniu mieszanym- 4,39 od 1 m2 powierzchni.

OD BUDYNKÓW LUB ICH CZĘŚCI:

1)     mieszkalnych- 1,15 zł od 1 m2 pow. użytkowej,

2)   związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej- 33,10 zł od 1 m2 pow. użytkowej,

3) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym- 15,50 zł od 1 m2 pow. użytkowej,

4) związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń- 6,76 zł od 1 m2 pow. użytkowej,

5)pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego- 11,17 zł od 1 m2 pow. użytkowej.

OD BUDOWLI- 2 % ICH WARTOŚCI OKREŚLONEJ NA PODSTAWIE ART. 4 UST.1 PKT 3 i ust. 3-7 USTAWY O PODATKACH I OPŁATACH LOKALNYCH. (Dz.U. z 2023 r. poz. 70)

             STAWKA W PODATKU ROLNYM (Uchwała Nr LVIII/413/23 z dn. 23 listopada 2023 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2024)- 80,00 zł za 1 dt tj.

            dla gospodarstwa rolnego 2,5 q x 80,00 zł = 200,00 zł,

            bądź w przypadku braku gospodarstwa 5q x 80,00 zł= 400,00 zł.

         STAWKA W PODATKU LEŚNYM - Średnia cena sprzedaży drewna za pierwsze trzy kwartały 2023 r. wyniosła 327,43 zł za 1 m3, co przekłada się na stawkę przeliczeniową podatku leśnego w wysokości 72,0346 zł od 1 ha.

                   WYSOKOŚĆ OPŁATY OD POSIADANIA PSA - (Uchwała Nr LVIII/419/23 z dn. 23 listopada 2023 r.)- 100 zł
 

Materiały do pobrania

Wzory deklaracji podatkowych obowiązujące od dnia 01.07.2019 r.

DL-1 - Deklaracja na podatek lesny - os.prawne

IL-1 - Informacja o lasach - os.fizyczne

DN-1 - Deklaracja na podatek od nieruchomości - os.prawne

IN-1 - Informacja o nieruchomościach i obiektach budowlanych - os. fizyczne

DR-1 - Deklaracja na podatek rolny - os. prawne

IR-1 - Informacja o gruntach - os.fizyczne

Wzory deklaracji podatkowych obowiązujące do dnia 30.06.2019 r

Deklaracja na podatek lesny

Informacja w sprawie podatku leśnego

Deklaracja na podatek od nieruchomości

Informacja w sprawie podatku od nieruchomości

Deklaracja na podatek rolny

Numer konta bankowego właściwy dla wszelkich wpłat podatków, opłat, czynszów i innych
Santander Bank 14 1090 2398 0000 0001 4383 6168