Gmina Radwanice uzyskała dofinansowanie, na opracowanie lokalnego programu rewitalizacji w ramach projektu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego „Przygotowanie programów rewitalizacji na terenie Województwa Dolnośląskiego” współfinansowanego ze środków Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020.

W ramach sporządzenia niniejszego dokumentu zaplanowano działania kompleksowe obejmujące: szeroko pojętą diagnozę i analizę problemów wymagających rewitalizacji, powołanie zespołów zadaniowych, jak również warsztaty i konsultacje.

Realizację dokumentu przewidziano na lata 2016-2023. Przygotowanie programu rewitalizacji pozwoli Gminie Radwanice na długofalowe działania zmierzające do poprawy warunków i jakości życia jej mieszkańców, zapobieganie dalszej degradacji obszarów, w których stwierdzono stany kryzysowe, jak również umożliwi Gminie ubieganie się o środki finansowe z Unii Europejskiej w ramach RPO WD 2014-2020 oraz uzyskanie dotacji.

Link do uchwały z załącznikami : http://bip.radwanice.pl/uchwala-nr-xv-88-16