16-11-2023 02:12

LVIII Sesja Rady Gminy

Uprzejmie informuję, że na podstawie § 11 ust. 5 pkt 2 Statutu Gminy Radwanice zwołuję LVIII Sesję Rady Gminy w Radwanicach, która odbędzie się w dniu 23 listopada 2023 r. o godzinie 15:00 w sali narad Urzędu Gminy w Radwanicach

Porządek obrad:

1.    Otwarcie.
2.    Informacja Wójta.
3.    Podjęcie uchwały nr LVIII/409/23 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej.
4.    Podjęcie uchwały nr LVIII/410/23 w sprawie zmiany budżetu gminy Radwanice na rok 2023.
5.    Podjęcie uchwały nr LVIII/411/23 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy użyczenia nieruchomości na okres powyżej 3 lat oraz wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia tej umowy.
6.    Podjęcie uchwały nr LVII/412/23 w sprawie określenia wysokości podatku od nieruchomości
7.    Podjęcie uchwały nr LVIII/413/23 w sprawie obniżenia ceny skupu żyta będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2024.
8.    Podjęcie uchwały nr LVIII/414/23 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
9.    Podjęcie uchwały nr LVIII/415/23 zmieniającej uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji dla Powiatu Polkowickiego
10.    Podjęcie uchwały nr LVIII/416/23 zmieniającej uchwałę w sprawie określenia szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania projektu „Strategii Rozwoju Gminy Radwanice na lata 2024-2030”, w tym trybu jej konsultacji
11.    Podjęcie uchwały nr LVIII/417/23 w sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków
12.    Podjęcie uchwały nr LVIII/418/23 w sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków
13.    Podjęcie uchwały nr LVIII/419/23 w sprawie opłaty od posiadania psów
14.    Podjęcie uchwały nr LVIII/420/23 w sprawie utworzenia targowiska na terenie Gminy Radwanice i przyjęcia regulaminu targowiska
15.    Podjęcie uchwały nr LVIII/421/23 w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków ratowników, kandydatów na strażaków ratowników Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Radwanice
16.    Interpelacje i zapytania.
17.    Zakończenie obrad.

 

 

                                                                                            
                                                           Przewodnicząca
                                                             Rady  Gminy
                                                            /-/ Ewa  Flak