15-03-2024 02:14

PROCEDURA PRZYGOTOWCZA DO WNIOSKOWANIA O FUNDUSZE UNIJNE

Gmina Radwanice rozpoczęła procedurę przygotowawczą do wnioskowania o fundusze unijne z przeznaczeniem na realizacje zadania ,,Adaptacja budynku dawnych zakładów przemysłowych celem utworzenia Centrum Usług Społecznych".

Informujemy, że w czerwcu 2024 r., Gmina Radwanice będzie miała możliwość wnioskowania o pierwsze, w bieżącym roku, fundusze unijne, których kwota opiewa na 3 616 175,00 zł, z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Adaptacja budynku dawnych zakładów przemysłowych celem utworzenia Centrum Usług Społecznych w miejscowości Radwanice”.


Ich pozyskanie będzie możliwe dzięki przynależeniu przez Gminę Radwanice do Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Legnicko Głogowskiego Obszaru Funkcjonalnego (ZIT LGOF). Istotą ZIT jest realizacja, na podstawie środków europejskich, projektów zintegrowanych przyczyniających się do skoordynowanego zaspokajania potrzeb całego obszaru i rozwiązywania wspólnych problemów. Legnicko Głogowski Obszar Funkcjonalny to 35 samorządów,w tym 30 gmini 5 powiatów, co czyni to partnerstwo jednym z największychw kraju.

Przedmiotowy projekt zrealizowany zostanie w gminie i miejscowości Radwanice. Realizacja projektu jest odpowiedzią na zdiagnozowane potrzeby mieszkańców gminy wynikające z wieloletniej obserwacji pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej. Gmina Radwanice należy do gmin prężnie się rozwijających. Z roku na rok wzrasta liczba mieszkańców, a co za tym idzie zmieniają się potrzeby społeczności lokalnej, pojawiają się nowe problemy, którym trzeba zaradzić. To sprawia, że zachodzi potrzeba przekształcenia Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Centrum Usług Społecznych, które swoim zakresem dotrze do większej ilości mieszkańców. Wiedza oraz wieloletnie doświadczenie pracowników GOPS w Radwanicach pozwoliło na wyszczególnienie czterech obszarów obecnego ośrodka, które wymagają rozszerzenia świadczonych usług. Są to obszary z zakresu kultury, pobudzenia aktywności społecznej, wspierania rodziny oraz promocji i ochrony zdrowia.

Niżej wymienione zostały cele szczegółowe projektu, z uwzględnieniem powyższych obszarów, które wymagają rozszerzenia świadczonych usług:

• adaptacja budynku po dawnych zakładach przemysłowych celem dostosowania pod nowe przeznaczenie obiektu,

• przekształcenie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej na Centrum Usług Społecznych,

• rozszerzenie i rozwój usług społecznych zgodnie z potrzebami mieszkańców gminy,

• zintegrowanie systemu usług społecznych i ich koordynacja na poziomie lokalnym,

• zwiększenie udziału partnerów społecznych, w tym podmiotów ekonomii społecznej oraz lokalnych organizacji pozarządowych i instytucji, a także indywidualnych podmiotów, lokalnych liderów oraz grup nieformalnych w realizacji usług społecznych adresowanych do mieszkańców gminy Radwanice. Dodatkowow ramach inwestycji powstanie muzeum- izba regionalna w celu zachowania świadomości na temat dziedzictwa kulturowego regionu.

Natomiast cel projektu to poprawa kondycji psychofizycznej mieszkańców poprzez rozwój infrastruktury aktywizacji i integracji społecznej w oparciu o adaptację budynku dawnych zakładów przemysłowych i towarzyszącej mu przestrzeni publicznej-miejsca spotkań, warsztatów, wspólnych działań, działań kulturalnych oraz muzeum / regionalnej izby pamięci w Radwanicach.