08-07-2024 08:24

PLAN OGÓLNY GMINY RADWANICE!

Dlaczego powstaje plan ogólny? Zmiana w ustawie o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym nakłada obowiązek tworzenia planu ogólnego przez każdą gminę. W naszej gminie uchwała o przystąpieniu do jego sporządzenia została podjęta 26 marca 2024 roku przez Radę Gminy w Radwanicach. Obecnie gmina jest na etapie wyboru wykonawcy – projektanta. Po podpisaniu umowy ruszy procedura planistyczna – sporządzenie projektu planu ogólnego.

Plan Ogólny Gminy Radwanice

– co to jest i jak powstaje?

Plan ogólny to obowiązkowy dokument planistyczny obejmujący cały obszar gminy, który zastąpi dotychczasowe Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego najpóźniej do końca 2025 roku. Jego celem jest określenie, jak będzie wyglądać nasza gmina w przyszłości. Będzie to akt prawa miejscowego, co oznacza, że każdy będzie musiał go przestrzegać.

Dlaczego powstaje plan ogólny?

Zmiana w ustawie o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym nakłada obowiązek tworzenia planu ogólnego przez każdą gminę. W naszej gminie uchwała o przystąpieniu do jego sporządzenia została podjęta 26 marca 2024 roku przez Radę Gminy w Radwanicach.

Obecnie gmina jest na etapie wyboru wykonawcy – projektanta. Po podpisaniu umowy ruszy procedura  planistyczna – sporządzenie projektu planu ogólnego.

Czym jest plan ogólny?

Plan ogólny stanowi bazę w zakresie ustalenia przeznaczenia terenu, rozmieszczenia inwestycji celu publicznego oraz określenia sposobów zagospodarowania i warunków zabudowy w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego oraz stanowi podstawę prawną do wydania decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu.

Decyzje o warunkach zabudowy (WZ) będą mogły być wydawane jedynie na obszarach uzupełnienia zabudowy z planu, a ich treść będzie musiała być zgodna w zakresie funkcji zabudowy oraz parametrów i wskaźników urbanistycznych. Nowe WZ będą ważne tylko 5 lat.

Dokument „plan ogólny gminy” stanowi bazę wyjściową do opracowywania wszystkich miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.

Warto dodać, że wszystkie obowiązujące plany miejscowe zachowują moc, a wyznaczone
w nich tereny inwestycyjne znajdą odzwierciedlenie w sporządzanym planie ogólnym gminy.

Dlaczego to ważne?

Plan ogólny wpłynie na rozwój naszej gminy na wiele lat. Decyduje o tym, gdzie będą mogły powstać nowe budynki, jak będą wyglądać nasze ulice i jakie tereny pozostaną zielone lub będą pełnić inne funkcje, jak np. tereny rolnicze czy usługowe. Dlatego warto, aby każdy mieszkaniec wziął udział w jego tworzeniu.

Jak mogę się zaangażować?

Wnioski do planu ogólnego będzie można składać w terminie podanym w obwieszczeniu na stronie Biuletynu Informacji Publicznej w zakładce  Rejestr urbanistyczny - Procedury planistyczne dot. sporządzenia/zmiany Planu ogólnego - przybliżony termin to sierpień/ wrzesień br.  Formularze są dostępne online i w urzędzie gminy. Będziemy informować
o dalszych etapach prac i możliwości udziału w konsultacjach społecznych.