29-03-2024 03:33

Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego

w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w Gminie Radwanice na rok 2024

Wójt Gminy Radwanice ogłasza otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, na realizację zadania publicznego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w Gminie Radwanice na rok 2024 poprzez powierzenie zadania polegającego na podjęciu działań promujących kulturę fizyczną oraz sport wśród osób dorosłych, młodzieży i dzieci z Gminy Radwanice w obrębie dyscypliny Nordic Walking.