29-03-2024 03:34

Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego

w zakresie działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym oraz wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych

Wójt Gminy Radwanice ogłasza otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, na realizację zadania publicznego w zakresie działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym oraz działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych w roku 2024 poprzez powierzenie zadania polegającego na podjęciu działań integrujących i aktywizujących osoby starsze z terenu Gminy Radwanice.