10-05-2024 09:36

Zarządzenie nr. 0050.57.2024 Wójta Gminy Radwanice z dnia 29 kwietnia 2024 r.

w sprawie powołania komisji konkursowej do opiniowania złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego w zakresie podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej, a także wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w roku 2024