10-05-2024 09:35

Zarządzenie nr. 0050.56.2024 Wójta Gminy Radwanice z dnia 29 kwietnia 2024 r.

w sprawie powołania komisji konkursowej do opiniowania złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej oraz działalności na rzecz dzieci i młodzieży w roku 2024