07-04-2024 04:46

Zarządzenie nr. 0050.43.2024 Wójta Gminy Radwanice z dnia 05 kwietnia 2024 r.

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej, a także wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w roku 2024